Nieuwsbrief Burgerinitiatief 10 Mei 2016

Burgerinitiatief Ons Geld loopt ten einde. Tijd om de balans op te maken.

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)

In januari 2015 gingen we van start. Dankzij uw steun plaatsten wij geldschepping op de agenda van de Tweede Kamer. Daar bleef het niet bij. Met ruime Kamermeerderheid werd op 29 maart de motie van de heren Omtzigt (CDA) en Merkies (SP) aangenomen. Dit zorgt dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) advies wordt gevraagd over de werking van het geldstelsel. De WRR moet daar in ieder geval de voor- en nadelen van alternatieven systemen van geldschepping bij betrekken.

Burgerinitiatief Ons Geld wordt in de motie niet genoemd. Dit tegen de wens van Kamerlid Klein (vrijzinnige partij) die hierover een stemverklaring aflegde. Klein meent dat betrokkenheid van Ons Geld kan borgen dat het onderzoek werkelijk kritisch wordt. Wij zijn dat van harte met de heer Klein eens. Maar een Kamermeerderheid bleek daar kennelijk niet voor te vinden. Desondanks zijn wij tevreden met dit resultaat. Het geeft aanknopingspunten voor een vervolg, en dat is het belangrijkst.

VVD

De opstelling van de VVD verbijsterde ons. Wij verkondigen in belangrijk opzicht een liberaal standpunt. Namelijk de liberalisering van de kredietmarkten, de afschaffing van centrale rentesturing en de afschaffing van alle staatssteun aan financiële instellingen. Dat alles werd door VVD-woordvoerder Harbers straal genegeerd. Wij hebben hem hierop aangesproken, maar geen reactie ontvangen. Afgezien dan van de tegenstem van de VVD tegen objectief onderzoek naar de rol van banken in ons geldstelsel.

3 ingestemde moties

Van de 13 ingediende moties werden er tot dusver 3 ingestemd. Enkele zijn nog aangehouden en wachten op een goed moment om in stemming te worden gebracht. De rest is afgestemd. Alle moties staan bijeen op de website van de overheid.

Een van de ingestemde moties betreft de SNS bank, die SP en PvdA in staatshanden willen houden. Dit is niet direct gebaseerd op burgerinitiatief Ons Geld. Wij zien kredietverlening als private aangelegenheid. Ons uitgangspunt is niet dat de overheid moet gaan bankieren. Ze moet zich ontfermen over de geldhoeveelheid, en haar verstrengeling met het bankwezen ontvlechten.

De overige twee hebben wel direct betrekking op burgerinitiatief Ons Geld. Een betreft de motie over een risicoloze bankrekening, waarover wij in onze vorige nieuwsbrief berichtten. De andere betreft het nadere onderzoek door de WRR. Deze laatste achten we het belangrijkst. Hierin ligt mogelijk een voortzetting besloten van het morele standpunt dat wij verkondigen: het geld moet de samenleving dienen, en niet andersom.

Een dergelijk moreel standpunt durfden alleen kleine partijen over te nemen, zoals de Partij voor de Dieren. De Kamermeerderheid hield het bij verkennende en soms wat mistige moties, zoals die van Omtzigt en Merkies. Hoe gaan we nu zorgen dat het beoogde morele doel in deze mist niet verloren gaat? Dat wordt het vervolg op burgerinitiatief Ons Geld!

Vervolg

Het burgerinitiatief is afgerond, maar de strijd nog niet gestreden. Wij gaan invulling geven aan ‘de alternatieve systemen van geldschepping’ met een helderheid en concreetheid die de WRR met goed fatsoen niet kan negeren. En mocht ze dat toch doen, dan maken we duidelijk waar het komend rapport van de WRR tekortschiet.

Burgerinitiatief Ons Geld heeft het venster opengezet naar een alternatieve monetaire werkelijkheid. De huidige regeling van het geldstelsel schiet ernstig tekort. Verbetering is geboden en ook goed mogelijk. We hebben hiervan nog geen Kamermeerderheid overtuigd. Het onderwerp is echter wel op tafel gelegd, en een ruime Kamermeerderheid wil er meer over te weten komen. Er is een proces en dat gaan we helpen voeden.