Nieuwsbrief Burgerinitiatief Ons Geld van 2 Maart

Bijna een jaar geleden dienden wij meer dan 100.000 handtekeningen in. Dat heeft effect gehad. Binnenkort volgt het Kamerdebat over ons geldstelsel, en over geldschepping door banken. Kabinetsreactie op Burgerinitiatief Ons Geld.

Het lijkt wat stil rond Burgerinitiatief Ons Geld. Maar in die stilte is er van alles gebeurd. Minister Dijsselbloem heeft namens het kabinet een reactie gegeven op ons initiatief . En wijzelf hebben onze voorstellen nader uiteengezet . Dit alles ligt nu voor aan de Tweede Kamer. De ‘plenaire behandeling’ zal plaatsvinden in maart.

De minister heeft zich duidelijk verdiept in het onderwerp ‘geldschepping’. Zijn reactie mag zorgvuldig en afgewogen worden genoemd. Hij gaat in op geldschepping door banken, en hij geeft zijn analyse van onze voorstellen.

Voor alle Kamerleden mag nu duidelijk zijn dat commerciële banken ons geld scheppen. Dat is een grote vooruitgang. Tot voorkort ontbrak bij velen zelfs het meest basale inzicht in de aard en werking van ons geldstelsel. Daar zien wij nu verbetering in komen. Dat is echter nog maar een eerste stap. Aanpak van de financiële crisis

In de tekst van het burgerinitiatief staan vele nadelen beschreven van ons commercieel geëxploiteerde geldstelsel. Dit stelsel is instabiel en verhindert de ontplooiing van welvaarts- en welzijnspotenties. Het vergroot de maatschappelijke ongelijkheid en belast de samenleving onnodig met schuld en schuldenlasten. Het brengt zelfs overheden in moeilijkheden.

Aan de nadelen gaat de minister echter voorbij, op één na: de instabiliteit van het stelsel. Hij meent dat het huidig kabinetsbeleid het financiële stelsel stabiliseert. We hoeven de krant maar open te slaan om te zien dat dat niet waar is. De instabiliteit woekert onverminderd voort. In een nader memorandum hebben wij uiteengezet dat het kabinetsbeleid zelfs averechts werkt; het maakt de problemen groter dan ze al waren. Dat komt doordat deze problemen niet bij de wortel worden aangepakt. De overheid stimuleert dat banken geld scheppen en verzuimt haar grondwettelijke zorg voor het geldstelsel. Dit tot grote maatschappelijke schade. De minister lijkt dat echter niet in te zien. Voordelen van een publiek geldstelsel

Wel getuigt de minister van een aantal voordelen van onze voorstellen. Zo begrijpt hij dat deze zorgen voor grotere armslag voor de overheid en financiële stabiliteit. Hij weet dit echter nog niet naar waarde te schatten. Onze voorstellen brengen de Nederlandse overheid een eenmalige meevaller van 700 miljard euro. Dat is bijna net zo veel als de gezamenlijke schuld van alle Nederlandse huishoudens. Met die 700 miljard kunnen schulden en schuldenlasten worden weggenomen. Dat zou de economie weer tot volle bloei brengen en het welvaartsverlies vanwege de crisis goed maken. Voor Europa zou het voordeel nog veel groter zijn en uitweg bieden uit de neerwaartse spiraal waarin Europa zich bevindt.

De omvang en potentie van dit voordeel noemt de minister echter niet. Hij voert daarentegen aan dat het banken inkomsten zou kunnen schelen, en dat rekeninghouders geen rente meer zouden ontvangen over inactief spaargeld. Voor de maatschappelijke kosten van het door banken geëxploiteerde geldstelsel toont de minister zich blind. De evidente baten van een maatschappelijk verantwoord publiek geldstelsel ziet hij evenmin.
Voorlopig hebben we daar enig begrip voor. Wij vragen de minister met heel andere ogen naar het geldstelsel te kijken dan hij gewend is. Dat vergt tijd en aandacht, die voor onze minister ongetwijfeld schaars zijn. Wij hopen echter dat de Kamerleden hem gaan opdragen deze tijd en aandacht ervoor te gaan nemen. Wellicht dat hij de kosten en de baten dan in het juiste perspectief gaat zien. Brief aan de Kamercommissie

Op uitnodiging van de vaste Kamercommissie voor Financien hebben wij onze adviezen aan de Tweede Kamer aangescherpt. Deze kunt u lezen in onze brief aan de Kamercommissie. In deze brief gaan we ook in op de kabinetsreactie. Ons commentaar op die reactie vindt u hier .

Met de brief aan de Kamercommissie hebben we een memorandum meegezonden. Daarin leest u onder andere de onderbouwing van de meevaller van 700 miljard en de wijze waarop deze inflatieloos kan worden ingezet om de economie kerngezond te maken. Ook leest u de reden waarom ons geldstelsel nu zo instabiel is en hoe dat structureel is op te lossen.

Ons huidige geldstelsel loopt tegen haar natuurlijke grenzen aan, en zal hoe dan ook ingrijpend moeten worden herzien. Voortschrijdende digitalisering biedt daarbij nieuwe mogelijkheden, waarmee bestaande beperkingen kunnen worden overwonnen. Dat het op de huidige voet niet verder kan wordt door velen onderkend. Weinigen weten echter hoe het anders moet. Wij menen dat het geldstelsel met een relatief eenvoudige ingreep gezond is te maken. Die boodschap hebben wij aan de Kamercommissie overgebracht, en in ons memorandum nader uitgewerkt. Vervolg

De plenaire behandeling in de Kamer zal in maart plaatsvinden. De minister zal aanwezig zijn, en heeft zich inmiddels voorbereid. Wij zijn er nu al in geslaagd om ‘Den Haag’ aan het denken te zetten over ons geldstelsel. De vraag is nu vooral hoe zij hier gevolg aan gaat geven. Wij hebben goede hoop dat het niet bij een Kamerdebat zal blijven.

Wij staan hier niet alleen in. Ook in andere landen worden successen geboekt. In Zwitserland wordt een referendum gehouden over de geldhervorming, dankzij een volksinitiatief . In het Verenigd Koninkrijk is de Bank of England zelf met een zwaar bemenst team aan de slag gegaan om deze materie te onderzoeken. Het zou schaamte wekkend zijn als Nederland nu achterblijft.

Wat de uitkomst ook is van het Kamerdebat. Wij gaan door! Wij weten dat de belangstelling voor het geldstelsel is gewekt in Den Haag. De geest is uit de fles. Het is nu zaak om deze geest groot en krachtig te maken.
Bent u onder de indruk wat wij met vrijwilligers tot nu toe voor elkaar hebben gekregen? Steun ons dan nu met een donatie om onze slagkracht verder te vergroten. Doneer